Uzņemšanas  kārtība

Skolēni tiek uzņemti skolā visa mācību gada laikā  no 1. līdz 9. klasei un arodklasēs. Lai iestātos skolā, nepieciešams valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, kurā norādīta konkrēta speciālās izglītības programma.

   Piesakot izglītojamo skolā nepieciešami šādi dokumenti:     

  • skolas direktorei  adresēts iesniegums,
  • pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums,
  • dzimšanas apliecība vai pases kopija (uzrādot oriģinālu),
  • bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u),
  • apliecība par pamatizglītību (stājoties arodklasē),
  • izglītojamā fotogrāfija (3 x 4 cm).