Spāres pamatskolas uzdevums ir nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu, kas iekļauj mācību un audzināšanas darbu, kā rezultātā skolēni apgūst zināšanas, prasmes un iemaņas un veido attieksmi pret sevi, citiem cilvēkiem, darbu, dabu, kultūras vērtībām, sabiedrību un valsti.
Vispārcilvēcisko vērtību un dažādu sociālo jeb dzīvesprasmju apgūšana tiek īstenota visā izglītības procesā saskaņā ar valsts izglītības un mācību priekšmetu standartiem. Mācību nodarbībās un ārpusstundu aktivitātēs izglītības iestādē tiek veikts mācību un audzināšanas darbs, kas ir savstarpēji saistīts process.
Izglītības procesā tiek veicināta izglītojamā izpratne, atbildīga attieksme un rīcība, kas apliecina šādas vērtības – dzīvība, cilvēka cieņa, brīvība, ģimene, laulība, darbs, daba, kultūra, latviešu valoda un Latvijas valsts.